Menu Sluiten

Van Terugkijken naar Vooruitzien

Opdrachtgever
Een van de grootste commerciële belangenbehartiging organisaties van Nederland in de retailsector.

Situatie
De betreffende branche wordt gekenmerkt door een groot aantal en snel opeenvolgende marketing en technologische innovaties enerzijds en extreem scherpe concurrentieverhoudingen anderzijds, waarbij ook buitenlandse marktpartijen in toenemende mate hun stempel drukken op het concurrentielandschap. De organisatie speelt een spilfiguur rol tussen de aangesloten en veelal regionaal opererende leden enerzijds en de landelijke en internationale leveranciers anderzijds.

Nog nooit was de slag om de consument zo heftig als in dit decennium. Deze tijdgeest biedt evenwel legio opportuniteiten aan de aangesloten retailketens om zich –ieder voor zich– te onderscheiden met gebruikmaking van de gezamenlijke slagkracht volgens het adagium: “Samen het verschil maken”. De organisatie wil hierin de gidsfunctie voor haar leden blijven vervullen.

Teneinde deze doelstelling te kunnen blijven waarmaken is in nauwe samenspraak met het bestuur besloten de functionaliteit van de organisatie dermate aan te scherpen dat deze naar de leden toe niet alleen voorziet in de commerciële belangenbehartiging, maar ook in toenemende mate gaat fungeren als benchmark en consultant businesspartner.

Daarvoor zijn Missie, Visie en Strategie van de onderneming geherformuleerd. Tevens is er een nieuwe organisatiemodel ontwikkeld en zijn zowel de disciplines als de functies doorgelicht en geherdefinieerd, met heldere functiescheidingen en een meer effectief besluitvormingsmodel. Als werktitel tijdens het veranderingsproces is gekozen voor: “Van Terugkijken naar Vooruitzien”.

Besluit
De organisatie heeft in nauw overleg met het bestuur besloten om de diverse geledingen kritisch tegen het licht van de gewijzigde en hier en daar verscherpte eisen te houden en zich hieromtrent te laten adviseren door een externe, onafhankelijke beoordelaar.

Adviesaanvraag aan Holtrop

  • Beoordeel en adviseer over de nieuw opgestelde functieprofielen en competentieprofielen.
  • Doorlichting middels assessments van de interne sleutelfunctionarissen, zowel in termen van functiegeschiktheid als ontwikkel- en doorgroeipotentieel.
  • Adviseer over eventuele ontwikkel-lacunes en –mogelijkheden.

Resultaat
Op basis van de assessment bevindingen, zoals neergelegd in schriftelijke rapportages en mondelinge toelichting, zijn diverse kandidaten voorgedragen voor benoeming.

Tevens zijn adviezen aangedragen voor ontwikkelingstrajecten (opleidingen, trainingen, coaching).

De organisatie heeft ervoor gekozen om in de toekomst alle extern aan te werven functionarissen volgens hetzelfde assessment format door Holtrop beoordeeld te hebben.