Menu Sluiten

TRAININGEN

Meewerken aan een succesvolle organisatie
Succesvol zijn als organisatie vereist, ons inziens, een geïntegreerde benadering van zaken en de persoonlijke ontwikkeling van werknemers. Als je een concurrerend voordeel tot stand wilt brengen en wilt handhaven, zal je aandacht aan de binnen- en buitenkant van de organisatie moeten besteden. Om dit te verduidelijken, verdelen wij de organisatie in vier kwadranten. Binnen deze verdeling vertegenwoordigen twee kwadranten de ‘buitenkant van zaken’, en twee kwadranten vertegenwoordigen de ‘binnenkant van zaken’. Opmerkelijke prestaties zijn het resultaat van een juist evenwicht en interactie tussen deze vier kwadranten is onze stellige overtuiging.

Binnenkant

Persoonlijke waarden en integriteit

* Wie zijn wij individueel?
* Eigen identiteit
* Houding / intentie
* Zelfbewustzijn
* Intellectueel vermogen
* Veerkracht
* Karakter
* Waarden
* Motivatie

Verbinding en vertrouwen

* Hoe behandelen we elkaar?
* Gemeenschap
* Communicatie
* Omgangsregels
* Bijdrage
* Ethiek
* Gedeelde doelen
* Gedeelde mening
* Gedeelde visie

Buitenkant

Gedrag en interactie

* Wat doen we?
* Product
* Service
* Taak
* Meetbare resultaten
* Technologie
* Informatie


Systemen en processen

* Hoe zijn we georganiseerd?
* Bedrijfssystemen
* Procedures
* Beleid
* Netwerken
* Rapportage structuur
* Besluitvormingsprocessen


Wij willen met onze diensten van toegevoegde waarde zijn bij het ontwikkelen van de ‘binnenkant’ van de onderneming door middel van trainingen.


The Human Element is gebaseerd op de FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) theorie, die vooral gericht is op het verklaren van gedrag en gebaseerd is op drie elementen: gedrag (Element Behavior), gevoel (Element Feeling), het zelf (Element Self).


Myers Briggs Type Indicator (MBTI) is een methodiek die inzicht geeft in onze ‘natuurlijke voorkeuren’, die de basis vormen voor onze persoonlijkheid. Natuurlijke voorkeuren zijn voorkeuren die elk mens vanaf zijn geboorte meekrijgt (bijvoorbeeld of je links- of rechtshandig bent).

Voor informatie hieromtrent verzoeken wij u contact op te nemen
met Holtrop op 023-551 20 21 of via info@holtrop.nl

Onze 4 trainingsprogramma’s van de Human Element:

1. ELEMENT B GEDRAG TRAINING
Duur training: 2,3 dagdelen

Toelichting op de FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) Theorie;
Uitgangspunt voor FIRO is je zelfbeeld:
Op gedragsniveau (Element B) worden 3 dimensies gemeten en toegepast:
– Inclusie (jezelf erbij betrekken)
– Grip (controle op jezelf)
– Openheid (naar jezelf)
Deze theorie vormt het grondbeginsel voor het creëren van voortdurende, positieve verandering en biedt een eenvoudig kader om menselijk gedrag en motivatie te begrijpen.
De Firo Element B training helpt jouw denken en acties te harmoniseren en deze te vertalen naar samenwerking, communicatie en de cultuur van de onderneming.

2. CORNERSTONE TRAINING
Duur training: 9 dagdelen

Deze training bevat alle drie de elementen (B, F en S) van de FIRO theorie en is gericht op:
A) Om jouw persoonlijke productiviteit, focus en aanpassingsvermogen te verbeteren;
B) Beter om te gaan met je emoties en je reactiviteit te verlagen;
C) Te oefenen met nieuwe stijlen om samen te werken;
D) Te leren hoe anderen jou zien;
E) Te begrijpen wat jou en anderen motiveert;
F) Het menselijk gedrag beter te begrijpen.

3. ORGANIZATIONAL SOLUTIONS
Duur training: 6 dagdelen

De verworven inzichten van de Cornerstone training worden in deze training toegepast op teams binnen organisaties.
De onderwerpen die tijdens de training voorbijkomen zijn:
Persoonlijk leiderschap
Besluitvormingsprocessen
Als deelnemer krijg je inzicht in de negatieve effecten van verdedigingsmechanismen. Vooral de gevolgen voor productief en creatief samenwerken passeren de revue. Niet alleen leer je energieverslindende patronen herkennen, ook reiken we handvatten aan waarmee je die kunt doorbreken.

4. RADICAL COLLABORATION
Duur training: 9 dagdelen

Deze training is ontwikkeld om professionals vijf praktische en onmiddellijk inzetbare vaardigheden te leren. Deze vaardigheden zijn essentieel voor het bouwen aan veerkrachtige samenwerkingsrelaties.
De essentie van de training is dat professionals de achtergronden en processen achter de tegenstellingen, meningsverschillen en conflicten leren kennen. Ze kunnen hierdoor bewuster en effectiever sturen op gezamenlijk resultaat en een veerkrachtige relatie.
Tijdens deze training leren de deelnemers bij onderhandelingen de Interest Based benadering van het Harvard Negotiation project te gebruiken.

Alle trainingen van The Human Element kennen diverse leermethodes bestaande uit wetenschappelijke vragenlijsten, ervaringsoefeningen, zelfreflectie, feedback van anderen en visualisaties. Dit maakt deze trainingen uniek in zijn soort en met veel impact op de deelnemers.

MBTI reikt mensen een zogenaamd ‘universeel venster’ aan dat kan dienen als fundament voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

MBTI is in de VS de meest gebruikte persoonlijkheidstest en de enige die uitgaat van iemands natuurlijke voorkeuren.

De ‘natuurlijke voorkeuren’ hangen samen met vier centrale vragen.
1) Waar haal je je energie vandaan?
2) Hoe verzamel je informatie?
3) Hoe neem je besluiten?
4) Hoe kijk je naar de wereld?

Via deze vier vragen gaan we op zoek naar iemands natuurlijke voorkeuren. Per vraag zijn er twee mogelijkheden en deze bepalen uiteindelijk welk type iemand is, hoe de onderlinge communicatie en samenwerking verlopen, hoe iemand leert en zichzelf ontwikkelt en waar hij/zij stress of juist energie van krijgt.

De natuurlijke voorkeuren liggen diep verscholen in onze persoonlijkheid. Dit kan in eerste instantie tot enige verwarring leiden. Het gaat namelijk niet over gedrag. We gaan juist op zoek naar de diepere oorzaken van waarom iemand een bepaald gedrag laat zien.
Wat is het belang van deze methode in de praktijk?

1. Je krijgt meer inzicht in jezelf en de ander
Er ontstaat meer begrip voor elkaar en de communicatie en de onderlinge samenwerking verbetert.

2. Keuzes maken
Het vergroot het inzicht bij het maken van keuzes.

3. Veranderingen
Bij veranderingen binnen organisaties gaan de huidige verandermodellen alleen over systemen en processen (de buitenkant van de organisaties). Met de toevoeging van MBTI kun je heel snel zien waar de pijn zit bij medewerkers als het bedrijf bijvoorbeeld een andere koers wil varen: wie blijft aan boord en wie valt buiten de boot?

4. Het samenstellen en ontwikkelen van teams
Teams worden doorgaans samengesteld op basis van talent of competenties, die weer afgeleid zijn van iemands kennis, ervaring en functie. Met MBTI krijg je wezenlijke aanvullende informatie over iemands natuurlijke voorkeuren. Iemand kan bijvoorbeeld van nature de neiging hebben om zaken naar zijn hand te zetten, terwijl hij in het team die rol helemaal niet vervult. Dit kan een potentiële bron zijn voor spanning en conflicten, die je voor kunt zijn door het MBTI-profiel naast zijn feitelijke rol in het team te zetten en dit vervolgens te bespreken.

5. Leer- en ontwikkelvraagstukken
MBTI maakt inzichtelijk hoe iemand informatie opneemt voor het aanleren van nieuwe vaardigheden en het opdoen van kennis.

6. Het selecteren van personeel
Als bedrijven nieuw personeel aanwerven, is het belangrijk dat je niet alleen inzicht krijgt in iemands kennis, kunde en ervaring, maar ook dat je een goed beeld hebt van iemands persoonlijkheid. De vraag of een kandidaat wel of niet bij het bedrijf of de functie past, krijgt door MBTI een veel betere onderbouwing.

7. Laat medewerkers onder druk beter presteren
MBTI laat mensen zien hoe ze stress in de praktijk op een eenvoudige wijze kunnen voorkomen of reduceren.

8. Trainen van vaardigheden, zoals communiceren, onderhandelen en leidinggeven
Inzicht in je natuurlijke voorkeuren maakt je veel meer bewust van de eigenschappen die nodig zijn om goed te communiceren, te onderhandelen of leiding te geven. MBTI maakt het makkelijker om deze vaardigheden heel gericht verder te ontwikkelen.

De acceptatie van MBTI bij de deelnemers is heel groot, omdat de methodiek waardevrij is. Er is dus geen goed of fout: mensen zijn wie ze zijn en dat staat los van iemands functioneren in zijn of haar professionele rol.

Verder is ieder mens uniek, dus de typeringen die uit MBTI voortkomen zijn een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Het is daarom ook niet de bedoeling dat mensen zich er al te veel mee gaan vereenzelvigen.

De typeringen zijn echter wel een verantwoorde vereenvoudiging van de werkelijkheid, die ertoe kan leiden dat (potentiële) medewerkers sterker in hun schoenen staan en dat ze in staat zijn effectiever te functioneren, zowel in teams als individueel, niet alleen in zakelijk verband, maar zelfs in hun privéleven.

MBTI wordt aangeboden als een individueel en team-assessment en in de vorm van een workshop van een dagdeel. Ook bestaat er de mogelijkheid om een experttraining te volgen die zorgt voor de borging van de kennis over deze methodiek binnen het bedrijf.

De wijze waarop de materie wordt aangereikt zorgt ervoor dat in relatief korte tijd de stof eigen kan worden gemaakt. Wanneer MBTI door het bedrijf wordt ‘geadopteerd’, is het een ‘blijvertje’ en is het een waardevol hulpmiddel bij het verder ontwikkelen van het personeel.