Menu Sluiten

Strategisch HR
De HR-strategie en het HR-beleid behoren nauw aan te sluiten bij de doelen, missie en visie van uw organisatie. Indien gewenst kan Holtrop samen met u als werkgever een HR-strategie opstellen waaruit vervolgens een jaarplan voor HR-beleid kan worden afgeleid.

Strategische Personeelsplanning
Strategische personeelsplanning is het vaststellen van de verschillen tussen uw huidige personeelsbestand en de gewenste toekomstige samenstelling daarvan. Strategische personeelsplanning is daarmee een van de belangrijkste HR-instrumenten om continuïteit van de organisatie te waarborgen. Holtrop helpt de directie bij het formuleren van een beleid voor strategische personeelsplanning zodat de organisatiestrategie met de juiste bemensing kan worden ondersteund.

HR als business partner
De invulling van de HR verschilt sterk per organisatie. Welke HR-taken vervul je in huis en welke zaken besteed je uit? Welke expertises zijn vertegenwoordigd op je HR-afdeling? Holtrop helpt bedrijven bij het maken van keuzes op het gebied van HR en kan op het hele spectrum van HR-taken uw bedrijf – indien nodig – ondersteunen.

Verandermanagement
Verandermanagement is noodzakelijk bij herstructurering, reorganisaties, fusies en bij het invoeren van ‘Het Nieuwe Werken’. In dergelijke gevallen wordt van HR-professionals verwacht dat zij als verandermanager optreden. Holtrop helpt u vorm te geven aan zo’n proces waarbij mensen van nature moeite hebben met veranderingen. Bij organisatie-veranderingen spelen naast rationele ook emotionele factoren een rol. Holtrop kan samen met HR op het laatstgenoemde vlak bijdragen om een veranderproces succesvol te laten verlopen.

Talentmanagement
Het succes van uw organisatie wordt bepaald door de mate waarin het beschikt over talent dat past bij de missie en visie. Holtrop helpt organisaties bij het proces van definiëren, zoeken, behouden en uitbouwen van talent.

Leiderschap en Managementontwikkeling
Door leiderschap wordt het gedrag van medewerkers in organisaties beïnvloed, zodat prestaties van medewerkers in de gewenste richting zijn te sturen. Welk type leider en welke leiderschapsstijl een organisatie nodig heeft, hangt van diverse factoren af. Holtrop ondersteunt en adviseert bedrijven in het doorontwikkelen van medewerkers naar leidinggevende posities binnen organisaties.

Duurzame inzetbaarheid
Werkgevers willen hun werknemers zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd en vitaal aan de slag houden. Met de toenemende vergrijzing en de verhoging van de pensioenleeftijd staat duurzame inzetbaarheid en een levensfasebewust personeelsbeleid hoog op de HR-agenda. Holtrop begeleidt werkgevers om dit beleid op de juiste manier te formuleren en in de praktijk vorm te geven.

HR-Analytics
HR-Analytics maakt inzichtelijk en meetbaar wat de organisatie-impact van investeringen in menselijke kapitaal voor de organisatie oplevert. Data uit verschillende bronnen worden gecombineerd om oorzakelijke verbanden vast te stellen tussen HR-acties en organisatie- resultaten. Holtrop laat werkgevers zien hoe ze waarde kunnen creëren met datagedreven HR-beleid.

Recruitment 2.0 (Social media recruitment)
Door de uitgebreide mogelijkheden van sociale media zoals LinkedIn en Facebook is het werven van medewerkers een geheel nieuwe tak van sport geworden. Heel veel bedrijven weten niet meer of zij de werving via sociale media zelf ter hand moeten nemen of dat zij hier externe partijen voor nodig hebben. Holtrop reikt werkgevers handvatten aan om hier op de juiste manier invulling aan te geven.

Werving en selectie, de juiste mens op de juiste plaats
Werving en selectie behoort tot de core business van HRM. Hoe werft u de juiste mensen en hoe bindt u die vervolgens aan de organisatie? Holtrop ondersteunt werkgevers bij het werving- en selectieproces met assessments en begeleiding van de selectietrajecten.

Beoordelen en functioneren
Een goed ingerichte functionerings- en beoordelingscyclus is bepalend voor de ontwikkeling van de medewerkers. Holtrop ondersteunt bedrijven om de gesprekscyclus zo effectief mogelijk in te richten en traint leidinggevende en medewerkers in het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken.

Voor relaties heeft Holtrop een slimme applicatie voor computer, laptop én smartphone ontwikkeld die ervoor zorgt dat HR op een heel eenvoudige manier competentiemanagement kan koppelen aan de uitkomsten van beoordelings- en functioneringsgesprekken. Het resultaat van deze applicatie is een eenduidige vastlegging van de gesprekken wat de basis vormt voor een goed dossier en een enorme tijdsbesparing oplevert in het plannen en opvolgen van de gesprekken voor de afdeling HR.

Functiebeschrijving en functiewaardering
Functiebeschrijving en functiewaardering zijn nog steeds de belangrijkste instrumenten om de beloning van medewerkers te onderbouwen. Wat is het nut en de noodzaak om gebruik te maken van functiebeschrijvingen en systemen van functiewaardering? Hoe houdt u uw functiebeschrijvingen up-to-date? Welk functiebouwwerk past het beste bij uw organisatie?
Holtrop heeft de antwoorden op al deze vragen.

Teamontwikkeling en samenwerking
Holtrop begeleidt binnen bedrijven teams (directie, MT en afdeling) bij het bepalen van de rollen en de synergie. Ook verzorgen wij trainingen die erop gericht zijn om de onderlinge samenwerking binnen bedrijven te versterken.

Competentiemanagement
Met competentiemanagement kunnen organisaties flexibiliseren, zich ontwikkelen en zich voortdurend aanpassen door de kerncompetenties van de organisatie te vertalen in benodigde competenties van (individuele) medewerkers.

Holtrop ondersteunt bedrijven bij de invoering van een competentiemanagement systeem en maakt daarbij gebruik van een slimme applicatie die ervoor zorgt dat het bedrijf op een eenvoudige en tijdsbesparende wijze functiebeschrijvingen naar competenties (lees: gewenst gedrag) kan vertalen.